การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  ดาวน์โหลด
 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  ดาวน์โหลด
 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)  ดาวน์โหลด
 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  ดาวน์โหลด
 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)  ดาวน์โหลด 
  รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด

  รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร

 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1/2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2/2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 3/2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 4/2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 5/2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567)  ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2/2567)  ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 3/2567)  ดาวน์โหลด
 

  รายงานงบประมาณประจำปี

 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด (.xlsดาวน์โหลด (.pdf)
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด (.xls ดาวน์โหลด (.pdf)
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด (.xls ดาวน์โหลด (.pdf)
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด (.xlsดาวน์โหลด (.pdf)
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (.xls)  ดาวน์โหลด
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (.xls)  ดาวน์โหลด
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 (.xlsดาวน์โหลด
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 (.xlsดาวน์โหลด
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 (.xlsดาวน์โหลด
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 (.xlsดาวน์โหลด
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7 (.xlsดาวน์โหลด
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8 (.xlsดาวน์โหลด
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9 (.xlsดาวน์โหลด
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 10 (.xlsดาวน์โหลด  
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 11 (.xlsดาวน์โหลด  
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 12 (.xlsดาวน์โหลด
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 13 (.xls ดาวน์โหลด
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 (.xls ดาวน์โหลด
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 15 (.xls ดาวน์โหลด
 บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (.xlsดาวน์โหลด  
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16 (.xls ดาวน์โหลด  
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 17 (.xls ดาวน์โหลด  
 

  รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  ดาวน์โหลด
 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  ดาวน์โหลด
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  ดาวน์โหลด
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลนครสมุทรปราการ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 8 เมษายน 2565)  ดาวน์โหลด
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)  ดาวน์โหลด
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  ดาวน์โหลด
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลนครสมุทรปราการ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566)  ดาวน์โหลด
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)  ดาวน์โหลด
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)  ดาวน์โหลด
  ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  ดาวน์โหลด
  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด  
  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลนครสมุทรปราการ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567)  ดาวน์โหลด
 

   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)  สรุปรายงานผล (.xls) บันทึกสรุปรายงานผล (.pdf)
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)  สรุปรายงานผล  (.xls)
 

  รายงานการติดตามผลการให้บริการ

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2564
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)  ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2565
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)  ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2566
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลาคม 2565)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน พฤศจิกายน 2565)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ธันวาคม 2565)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน มกราคม 2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน กุมภาพันธ์ 2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน มีนาคม 2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน เมษายน 2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน พฤษภาคม 2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน มิถุนายน 2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน กรกฎาคม 2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน สิงหาคม 2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน กันยายน 2566)  ดาวน์โหลด
 สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2566)  ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2567
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน ตุลาคม 2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน พฤศจิกายน 2566)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน ธันวาคม 2566)   ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน มกราคม 2567)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน กุมภาพันธ์ 2567)  ดาวน์โหลด
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน มีนาคม 2567)  ดาวน์โหลด  
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน เมษายน 2567)  ดาวน์โหลด  
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน พฤษภาคม 2567)  ดาวน์โหลด  
 

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด
 

 รายงานกิจการประจำปี

 รายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด
 รายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด
 รายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด
 รายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด
 

  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

             การดำเนินการพัฒนาและดูแลประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการในระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการเจริญเติบโตและการพัฒนาในด้านต่างๆ มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวทางพัฒนาที่กำหนดไว้ ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา การสาธารณสุข และการบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการดำรงชีวิต มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการ ด้านการศึกษา และด้านต่างๆ ตามสิทธิที่ควรได้รับมากขึ้น แต่หากประเมินผลการพัฒนาในมิติแห่งความสมดุล ความพอดี และการมีภูมิคุ้มกัน เพื่อมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าการเติบโตของท้องถิ่นอยู่บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเปลือง มีการขยายตัวของจำนวนประชากรในพื้นที่จำนวนมาก รวมถึงเกิดการเกิดสภาวะวิกฤตจากฝุ่นละอองและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสต่างๆ ส่งผลกระทบกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจากสถานการณ์โดยสรุป ดังนี้
            1. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ - การขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเร่งขยายตัวในเชิงปริมาณเป็นหลัก ทั้งเรื่อง กองทุนหมู่บ้าน SML อุดหนุนชุมชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่าการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจด้านการพึ่งตนเอง
           2. สถานการณ์ด้านสังคม - เทศบาลนครสมุทรปราการได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีถึงระดับมัธยมศึกษา แต่คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมที่เป็นผลจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติ ทั้งทางสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมที่ดีงามบางอย่างกำลังเลือนหาย และระบบคุณค่าที่ดีงามในอดีตเริ่มเสื่อมถอย พฤติกรรม การดำรงชีวิตและปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไป โดยกระแสวัตถุนิยมเข้าสู่ชุมชนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทำให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรม ให้มีคุณภาพ และจริยธรรมลดน้อยลง
           3. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง และประชากรที่นับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ทั้งประชากรที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ และประชากรแฝง ได้สร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติให้เสื่อมโทรมลง มีทั้งการบุกรุกที่สาธารณะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษเพิ่มขึ้น โดยคุณภาพอากาศ และน้ำ อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน ปริมาณของขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายมีมากขึ้นเกินศักยภาพในการกำจัด
           4. สถานการณ์ด้านฝุ่นละอองและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส - สถานการณ์ด้านฝุ่นละอองและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส นอกจากจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การดำรงชีวิต และการสร้างงรายได้ในครัวเรือนและรายได้ชุมชน การฟื้นตัวทำได้ล่าช้า การระบาดซ้ำหลายระลอกเป็นเวลานาน ทำให้ประชาชนขาดไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การใช้สินค้าและบริการ ชะลอการลงทุน เพื่อรักษาสถานภาพปัจจุบันให้ดำรงอยู่ได้จนกว่าวิกฤตต่างๆ จะผ่านไป 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ (SWOT Analysis) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2566-2570)

จุดแข็ง (Strengths)   จุดอ่อน (Weaknesses)
 1. ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ ธุรกิจการค้า สถานศึกษา ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง
 2. มีโครงสร้างอัตรากำลังขนาดใหญ่ สามารถสรรหาและบรรจุผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีระเบียบ กฎหมาย กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
 4. สามารถจัดเก็บรายได้จากการให้บริการและมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
 5. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของเทศบาล
 
 1. พื้นที่มีจำกัด (7.332 ตร.กม.) ประชากรมีจำนวนมาก (49,604 คน โดยเฉลี่ย 6,765 คนต่อ ตร.กม.) และมีประชากรแฝงจำนวนมาก ก่อให้เกิดความหนาแน่นด้านที่อยู่อาศัย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการบุกรุกที่สาธารณะ ปริมาณขยะ น้ำเน่าเสีย และปัญหามลพิษเพิ่มมากขึ้น
 2. ไม่มีระบบผังเมืองเฉพาะ ก่อให้เกิดการจราจรติดขัดและความไม่เป็นระเบียบในการจัดการคมนาคมขนส่ง ขาดระบบขนส่งสาธารณะ
 3. การบังคับใช้กฎหมาย ยังไม่ได้ส่งผลอย่างแท้จริง
โอกาส (Opportunities)   ข้อจำกัด (Threats)
 1. ระบบการเมืองเสียงข้างมาก ลดระดับความขัดแย้งในการบริหารงาน
 2. การนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาช่วยในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. เป็นเมืองที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นโอกาสที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามศักยภาพของท้องถิ่นเอง
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่า เทียมและทั่วถึง
 
 1. ไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่ต้องย้ายเข้ามาเป็นประชากรในท้องที่นั้นๆ ทำให้เกิดประชากรแฝงจำนวนมาก มีผลต่อการจัดสรรเงินอุดหนุน เนื่องจากเงินอุดหนุนจะคิดจากจำนวนประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้านท้องถิ่นนั้นๆ
 2. ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
 3. กระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. เป็นองค์กรที่ต้องรองรับภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่มีงบประมาณจำกัด
     

   การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ (SWOT Analysis) ตามแผนพัฒนาห้าปี (ปี พ.ศ. 2561-2565)

จุดแข็ง (Strengths)   จุดอ่อน (Weaknesses)
 1. ระบบการเมืองเสียงข้างมาก ลดระดับความ ขัดแย้งในการบริหารงาน
 2. การนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาช่วยในการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. เป็นเมืองที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถ รองรับการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นโอกาสที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
 4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตาม ศักยภาพของท้องถิ่นเอง
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่า เทียมและทั่วถึง
 
 1. ไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่ต้องย้ายเข้ามาเป็นประชากรในท้องที่นั้นๆ ทำให้เกิดประชากรแฝงจำนวนมาก มีผลต่อการ จัดสรรเงินอุดหนุน เนื่องจากเงินอุดหนุนจะคิด จากจำนวนประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้านท้องถิ่น นั้นๆ
 2. ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อการ พัฒนาท้องถิ่น
 3. กระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นเกิดการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
 4. เป็นองค์กรที่ต้องรองรับภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่มีงบประมาณจำกัด
โอกาส (Opportunities)   ข้อจำกัด (Threats)
 1. ระบบการเมืองเสียงข้างมาก ลดระดับความ ขัดแย้งในการบริหารงาน
 2. การนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาช่วยในการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. เป็นเมืองที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถ รองรับการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นโอกาสที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
 4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตาม ศักยภาพของท้องถิ่นเอง
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่า เทียมและทั่วถึง
 
 1. ไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่ต้องย้ายเข้ามาเป็นประชากรในท้องที่นั้นๆ ทำให้เกิดประชากรแฝงจำนวนมาก มีผลต่อการ จัดสรรเงินอุดหนุน เนื่องจากเงินอุดหนุนจะคิด จากจำนวนประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้านท้องถิ่น นั้นๆ
 2. ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อการ พัฒนาท้องถิ่น
 3. กระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นเกิดการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
 4. เป็นองค์กรที่ต้องรองรับภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่มีงบประมาณจำกัด
     

 ผลการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการตามแผนพัฒนาห้าปี (ปี พ.ศ. 2561-2565)

สาขาการพัฒนา จำนวนโครงการ
ในแผนฯ
(โครงการ)
จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการจริง
(โครงการ)
ร้อยละ
(%)
จำนวนงบประมาณ
ในแผนฯ
(ล้านบาท)
จำนวนงบประมาณ
ที่จ่ายจริง
(ล้านบาท)
ร้อยละ (%)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 136 58 42.65   1,170.89   176.90    15.11 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 240 59 24.58  1,159.21   535.22   46.17 
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 8 38.10  542.20    188.13    34.70 
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง 22 6 27.27  465.08    140.84    30.28 
5. ด้านการเมืองและการบริหาร 184 114 61.96  1,930.75    161.30    8.36 
รวม 603 245 40.63   5,268.13   1,202.39   22.82 
             

   การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ (SWOT Analysis) ตามแผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2560-2562)

โอกาส (Opportunities)   ข้อจำกัด (Threats)
 1. ระบบการเมืองเสียงข้างมาก ลดระดับความ ขัดแย้งในการบริหารงาน
 2. การนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาช่วยในการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. เป็นเมืองที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถ รองรับการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นโอกาสที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
 4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตาม ศักยภาพของท้องถิ่นเอง
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่า เทียมและทั่วถึง
 
 1. ไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่ต้องย้ายเข้ามาเป็นประชากรในท้องที่นั้นๆ ทำให้เกิดประชากรแฝงจำนวนมาก มีผลต่อการ จัดสรรเงินอุดหนุน เนื่องจากเงินอุดหนุนจะคิด จากจำนวนประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้านท้องถิ่น นั้นๆ
 2. ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อการ พัฒนาท้องถิ่น
 3. กระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นเกิดการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
 4. เป็นองค์กรที่ต้องรองรับภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่มีงบประมาณจำกัด
จุดแข็ง (Strengths)   จุดอ่อน (Weaknesses)
 1. ระบบการเมืองเสียงข้างมาก ลดระดับความ ขัดแย้งในการบริหารงาน
 2. การนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาช่วยในการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. เป็นเมืองที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถ รองรับการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นโอกาสที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
 4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตาม ศักยภาพของท้องถิ่นเอง
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่า เทียมและทั่วถึง
 
 1. ไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่ต้องย้ายเข้ามาเป็นประชากรในท้องที่นั้นๆ ทำให้เกิดประชากรแฝงจำนวนมาก มีผลต่อการ จัดสรรเงินอุดหนุน เนื่องจากเงินอุดหนุนจะคิด จากจำนวนประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้านท้องถิ่น นั้นๆ
 2. ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อการ พัฒนาท้องถิ่น
 3. กระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นเกิดการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
 4. เป็นองค์กรที่ต้องรองรับภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่มีงบประมาณจำกัด
         

 ผลการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการตามแผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2560-2562)

สาขาการพัฒนา จำนวนโครงการ
ในแผนฯ
(โครงการ)
จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการจริง
(โครงการ)
ร้อยละ
(%)
จำนวนงบประมาณ
ในแผนฯ
(ล้านบาท)
จำนวนงบประมาณ
ที่จ่ายจริง
(ล้านบาท)
ร้อยละ (%)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 28 10 35.71 62.18 5.69 9.15
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 35 16 45.71 71.30 48.61 68.18
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 2 33.33 311.97 55.18 17.69
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง 7 - - 31.19 - -
5. ด้านการเมืองและการบริหาร 27 11 40.74 117.83 13.74 11.66
รวม 103 39 37.86 594.47 123.22 20.73