แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้

 ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด  

 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด
 ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด  
 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด
 ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ดาวน์โหลด  
 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลด    

 

 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ดาวน์โหลด
 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลนครสมุทรปราการ  ดาวน์โหลด
 ประกาศ เรืองกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์  ดาวน์โหลด
 ประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด  ดาวน์โหลด
 ประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและส่ิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  ดาวน์โหลด
 การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มการชำระภาษี  ดาวน์โหลด
 ประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
 ประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565  ดาวน์โหลด
      (1) บัญชีราคาประเมินอาคารชุด เดอะทรัสต์คอนโดแอทบีทีเอสเอราวัณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
      (2) บัญชีราคาประเมินอาคารชุด เดอะพาร์คแลนด์ไลท์สุขุมวิท-ปากน้ำ พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
      (3) บัญชีราคาประเมินอาคารชุด ไนท์บริดจ์สกายริเวอร์โอเชี่ยน พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
      (4) บัญชีราคาประเมินอาคารชุด เบลท์คอนโด พ.ศ.2542  ดาวน์โหลด
      (5) บัญชีราคาประเมินอาคารชุด ปากน้ำคอนโดทาวน์1 พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
      (6) บัญชีราคาประเมินอาคารชุด ปากน้ำคอนโดทาวน์2 พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
      (7) บัญชีราคาประเมินอาคารชุด วิภาวิลล์แมนชั่นโครงการ2 พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
      (8) บัญชีราคาประเมินอาคารชุด วิภาวิลล์แมนชั่นอาคาร1 พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
      (9) บัญชีราคาประเมินอาคารชุด เอื้ออมรสุข พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
      (10) บัญชีราคาประเมินอาคารชุด แอสปายเอราวัณอาคารบี พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
      (11) บัญชีแสดงราคาประเมินที่ดินในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  ดาวน์โหลด
 ประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด  

 ประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด  
 ประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง แผนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลด  
 ประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567  ดาวนโหลด  
 ประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีแบบบูรณาการ (Smart Map) ปีงบประมาณ 2567  ดาวน์โหลด  

  

 คำสั่ง

 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ดาวน์โหลด
 คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานประเมิน พนักงานสำรวจ และพนักงานเก็บภาษีของเทศบาลนครสมุทรปราการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด
 

 รายงานการดำเนินงาน

 รายงานรายละเอียดผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
 รายงานค่าใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
 รายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมสูบสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
 ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
 รายงานประมาณการรายรับ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดาวน์โหลด
 

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.2 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

 ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการในแต่ละครั้ง 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน พ.ศ.2535 พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีอากรทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บจึงได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรโดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรแต่ละรายมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเพียง 1 หมายเลข ประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 
 
สำนักคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ  
อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ  ชั้น 1
ฝายพัฒนารายได้ โทร. 02-382-6199 ต่อ 231, 232, 233
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. 02-382-6199 ต่อ 228 / ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 02-382-6199 ต่อ 229, 311, 315