สำนักปลัดเทศบาล

           ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายนิติการ / ฝ่ายการท่องเที่ยว
               ♦ 02 382 6199 ต่อ 211

           ฝ่ายบริหารงานท่ั่วไป
               ♦ 02 382 6199 ต่อ 210, 314
          งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
               ♦ 02 382 6199 ต่อ 213, 308
          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
              ♦ 02 389 1010, 02 389 1015
          งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
               ♦ 02 382 6199 ต่อ 218

 1. ฝ่ายปกครอง
      - งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      - งานรักษาความสงบ
 2. ฝ่ายนิติการ
      - งานนิติการ
 3. ฝ่ายการท่องเที่ยว
      - งานพัฒนาการท่องเที่ยว
      - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      - งานธุรการ
      - งานเลขานุการผู้บริหาร

  สำนักคลัง

          ฝ่ายการเงินและบัญชี
               ♦ 02 382 6199 ต่อ 229, 311, 315
          ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
               ♦ 02 382 6199 ต่อ 228
          ฝ่ายพัฒนารายได้ (งานแผนที่ภาษี)
               ♦ 02 382 6199 ต่อ 227

          ฝ่ายพัฒนารายได้ (การชำระภาษี)
               ♦ 085 661 5190
               ♦ 02 382 6199 ต่อ 231, 232, 233
          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
               ♦ 02 382 6199 ต่อ 306

 ส่วนบริหารงานคลัง
 1. ฝ่ายการเงินและบัญชี
      - งานการเงินและบัญชี
      - งานสถิติการคลัง
 2. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
      - งานพัสดุและทรัพย์สิน
 ส่วนพัฒนารายได้
 3. ฝ่ายพัฒนารายได้
      - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
      - งานพัฒนารายได้
      - งานเร่งรัดรายได้และจัดเก็บรายได้
 4. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
      - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      - งานธุรการ 
      - งานระเบียบงานคลัง 

  สำนักช่าง

          ♦ 02 382 6199 ต่อ 224, 225

 ส่วนควบคุมการก่อสร้างและผังเมือง
 1. ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
      - งานวิศวกรรม
      - งานสถาปัตยกรรม
 2. ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
      - งานควบคุมอาคาร
      - งานผังเมือง

 ส่วนการโยธา
 3. ฝ่ายสาธารณูปโภค
      - งานบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
      - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 4. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
      - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
      - งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
 5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      - งานธุรการ

  สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          ♦ 02 382 6199 ต่อ 219

 ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 1. ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

      - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
      - งานควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม
      - งานใบอนุญาต
 2. ฝ่ายรักษาความสะอาด
      - งานรักษาความสะอาด
      - งานเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
      - งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ส่วนบริการสาธารณสุข 
 3. ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
      - งานส่งเสริมสุขภาพ
      - งานป้องกันและควบคุมโรค
      - งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
      - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 4. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
      - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
      - งานเภสัชกรรม
      - งานทันตกรรม

      - งานสัตวแพทย์
      - งานกายภาพบำบัดและแพทย์ทางเลือก

 5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      - งานธุรการ
      - งานวางแผนและวิชาการ
      - งานการเงินและบัญชี

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

          ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
              ♦ 02 382 6199 ต่อ 305
          ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
              ♦ 02 382 6199 ต่อ 236
          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
              ♦ 02 382 6199 ต่อ 234

 1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
      - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
      - งานจัดทำงบประมาณ
      - งานวิจัยและประเมินผล
 2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
      - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      - งานธุรการ

  กองการศึกษา

          ♦ 02 382 6199 ต่อ 217, 307

 1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
      - งานแผนงานและโครงการ
      - งานงบประมาณ
      - งานพัสดุและทรัพย์สิน
 2. ฝ่ายบริหารการศึกษา
      - งานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย
 3. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬานันทนาการ และกิจการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
 4. งานธุรการ
 5. หน่วยศึกษานิเทศก์

  กองสวัสดิการสังคม

          ♦ 02 382 6199 ต่อ 222, 310

 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
      - งานสังคมสงเคราะห์

 2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
      - งานพัฒนาชุมชน
 3. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
      - งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 4. งานธุรการ

  กองการเจ้าหน้าที่

          ♦ 02 382 6199 ต่อ 215

 1. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
      - งานสรรหาและเลือกสรร
      - งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
      - งานระบบสารสนเทศ

 2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
      - งานการประเมินผลและเงินเดือน
      - งานการเลื่อนระดับ
      - งานสิทธิสวัสดิการและฝึกอบรม
 3. ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา
      - งานบริหารบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

      - งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
      - งานบริหารงานทั่วไป

 4. งานบริหารงานทั่วไป