การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

          เทศบาลนครสมุทรปราการ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย ความสูญเสีย และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่ เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ และคอมพิวเตอร์ไวรัส แม้ว่าเทศบาลนคร สมุทรปราการได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ เทศบาล นครสมุทรปราการจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหา ใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทาใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือใน ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการ ยอมรับและตระหนักดีว่า เทศบาลเมืองชัยภูมิ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น