นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครสมุทรปราการ

        เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้วางนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขและอนามัย และด้านการศึกษา และได้กำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาในแต่ละด้านไว้ ดังนี้
         1) นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            1.1 ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ถนน ตรอก ซอย บำรุงรักษารวมถึงการทำเพิ่มเติม บำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
            1.2 จัดให้มีไฟฟ้าแสงจันทร์ชุมชนเพิ่มเติม และบำรุงรักษาของเดิมให้ใช้การได้อยู่เสมอ
         2) นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
            2.1 จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ลานกีฬา ลานพักผ่อนในชุมชนให้มากขึ้น
            2.2 ฟื้นฟูระบบคูคลอง ทัศนียภาพ ความสะอาด รองรับการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้นด้วยการประสานงานกับท้องถิ่นใกล้เคียง และการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
         3) นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข และอนามัย
            3.1 ส่งเสริมบทบาท อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยการสนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐาน และสนับสนุนกลุ่มสตรีให้มีความเข้มแข็ง
            3.2 ส่งเสริมบทบาทชุมชน หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ในการป้องกัน ให้มีความรู้ต่างๆ รวมทั้งการรณรงค์ป้องกันแพร่ระบาดยาเสพติด
            3.3 จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการชุมชน และใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพให้ได้ประโยชน์สูงสุด
            3.4 ดำเนินตามนโยบายที่ดีอยู่แล้วเดิม เช่น โครงการอาหารปลอดภัย ตลาดสะอาดฯ เป็นต้น
            3.5 วางแนวทางการสร้างตลาดใหม่บริเวณตลาดบางฆ้อง ตลาดนางเสงี่ยมเป็นตลาดถูกสุขลักษณะ เป็นแหล่งค้าอาหารทะเลสดของเมือง
         4) นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา
            4.1 ส่งเสริมให้บุตรหลาน เยาวชนมีโอกาสเข้าเรียนทุกคนตามสิทธิแห่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
            4.2 สนับสนุนและจัดให้มีครูเพียงพอตามอัตราส่วนของนักเรียน รวมถึงจัดให้มีห้องเรียนให้เพียงพอ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น
            4.3 สนับสนุนโรงเรียนให้พัฒนาไปสู่หลักสูตรนานาชาติอย่างเหมาะหสมและยังคงนโยบายเดิมที่ได้ดำเนินการมาถึง 12 ปี เช่น การเรียนฟรี อาหารกลางวัน และดื่มนมฟรี