คำร้องแจ้งเหตุร้องเรียนร้องทุกข์

แบบคำขอรับใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการที่ดิน

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(ดร.1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์

  1. กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
  2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
  3. ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ดูแลระบบ

สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ 02-382-6199
สำนักคลัง
งานผลประโยชน์ ต่อ 231, 232, 233
งานการเงินและบัญชี ต่อ 229, 311, 315
งานพัสดุและทรัพย์สิน ต่อ 228
งานแผนที่ภาษี ต่อ 227
สำนักทะเบียนท้องถิ่น ต่อ 213, 308
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 210, 211, 314
สำนักช่าง ต่อ 224, 225
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 222, 310
กองการเจ้าหน้าที่ ต่อ 215
กองการศึกษา ต่อ 217
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 219
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต่อ 234, 305
งานรักษาความสลบ (เทศกิจ) ต่อ 212
ร้องเรียนร้องทุกข์ / สอบถามข้อมูล ต่อ 0