การศึกษาระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 ระดับ      เทศบาล           สพท.           กรมอาชีวฯ           รวม     
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง)                  
    1) จำนวนโรงเรียน (แห่ง) 1 - - 1
    2) จำนวนห้องเรียน (ห้อง) 3  - 3
    3) จำนวนนักเรียน (คน) 60 60 
    4) จำนวนครู (คน) 5
 2. ระดับประถมศึกษา                              
     1) จำนวนโรงเรียน (แห่ง) 5 2 7
     2) จำนวนห้องเรียน (ห้อง) 76 66 142 
     3) จำนวนนักเรียน (คน) 2,632 2,798 5,430 
     4) จำนวนครู (คน) 189 110 299 
 3. ระดับมัธยมศึกษา                               
     1) จำนวนโรงเรียน (แห่ง) 1 2 3 
     2) จำนวนห้องเรียน (ห้อง) 31 233 264 
     3) จำนวนนักเรียน (คน) 1,011 2,981 - 3,992
     4) จำนวนครู (คน) 46 233 - 279
4. ระดับอาชีวศึกษา                                
     1) จำนวนโรงเรียน (แห่ง) - - 2 2
     2) จำนวนห้องเรียน (ห้อง) - - 111 111
     3) จำนวนนักเรียน (คน) - - 3,299 3,299
     4) จำนวนครู (คน) - - 176 176

 

 การกีฬาและนันทนาการ

     1) สนามกีฬาเอนกประสงค์        จำนวน  9  แห่ง
     2) สนามฟุตบอล                      จำนวน  2  แห่ง
     3) สนามบาสเกตบอล               จำนวน  6  แห่ง
     4) สนามตะกร้อ                        จำนวน  8  แห่ง
     5) สระว่ายน้ำ                           จำนวน  5  แห่ง
     6) ห้องสมุดประชาชน               จำนวน  1  แห่ง
     7) สนามเด็กเล่น                      จำนวน  3  แห่ง

 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ

     1) โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)  โทรศัพท์ 0 2395 1160
     2) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)  โทรศัพท์ 0 2395 1161
     3) โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด)  โทรศัพท์ 0 2387 1212
     4) โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)  โทรศัพท์ 0 2173 8444-5
     5) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)  โทรศัพท์ 0 2173 7755
     6) ศูนย์พัฒนาเด็ก / โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ  โทรศัพท์ 0 2056 0488

 

กองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ 
อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ชั้น 4 โทร. 02-382-6199 ต่อ 217