อัตรากำลังบุคลากร

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      เทศบาลนครสมุทรปราการ มีอัตรากำลังบุคลากรรวมทั้งสิ้น  615 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)  ดังนี้
      1. พนักงานเทศบาล          จำนวน   100  คน
      2. พนักงานครูเทศบาล      จำนวน   166  คน
     
3. ลูกจ้างประจำ                จำนวน     18  คน
   
  4. พนักงานจ้าง                 จำนวน   332  คน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      เทศบาลนครสมุทรปราการ มีอัตรากำลังบุคลากรรวมทั้งสิ้น  616 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565)  ดังนี้

       1. พนักงานเทศบาล         จำนวน     78  คน
       2. พนักงานครูเทศบาล     จำนวน   167  คน
       3. ลูกจ้างประจำ               จำนวน     11  คน
       4. พนักงานจ้าง                จำนวน   359  คน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

      เทศบาลนครสมุทรปราการ มีอัตรากำลังบุคลากรรวมทั้งสิ้น  665 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566)  ดังนี้

       1. พนักงานเทศบาล         จำนวน   113  คน
       2. พนักงานครูเทศบาล     จำนวน   152  คน
       3. ลูกจ้างประจำ               จำนวน     13  คน
       4. พนักงานจ้าง                จำนวน   387  คน

 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

 ประกาศ นโยบายการบริหารงานบุคคล เทศบาลนครสมุทรปราการ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
 ประกาศ นโยบายการบริหารงานบุคคล เทศบาลนครสมุทรปราการ พ.ศ.2565  ดาวน์โหลด 
 ประกาศ นโยบายการบริหารงานบุคคล เทศบาลนครสมุทรปราการ พ.ศ.2566  ดาวน์โหลด  
 ประกาศ นโยบายการบริหารงานบุคคล เทศบาลนครสมุทรปราการ พ.ศ.2567  ดาวน์โหลด

 การแบ่งส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง

 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)  ดาวน์โหลด
 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564) ดาวน์โหลด
 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 2 (ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565)  ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 3 (ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565)  ดาวน์โหลด

 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566  ดาวน์โหลด    
 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ดาวน์โหลด 

 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567  ดาวน์โหลด  

 การดำเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากร

 คำสั่ง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายในสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด
 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครสมุทรปราการ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การมอบนโยบายและหลักการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (ระเบียบวาระที่ 3) ครั้งที่ 1 ปี 2564 (28 มกราคม 2564) ดาวน์โหลด

 รายงานตำแหน่งสายบริหารที่ว่างใหม่ให้ ก.ท. ดำเนินการสรรหา (4 มีนาคม 2564)  ดาวน์โหลด
 รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล (ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564)  ดาวน์โหลด

 คำสั่งเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล (ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)  ดาวน์โหลด

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร

 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด
 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด
 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดิอนแรก)  ดาวน์โหลด
 รายงานการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดิอนแรก) ดาวน์โหลด 
 รายงานการนำผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด  

 รายงานผลโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด 
 รายงานผลการดำเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรมการฝึกปฏิบัติตนทางศีลธรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลด  

 หลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาบุคลากร

      มาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2544  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2545  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557  ดาวน์โหลด
 ประกาศ 
ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด
       หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560  ดาวน์โหลด

 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
 หนังสือ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป 0023.2/ว3134 (ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566) เรื่อง การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา ดาวน์โหลด  
 ประกาศ ก.ท.จ.สป. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2566  ดาวน์โหลด
       หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 ประกาศ
 ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลือนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
       หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด

 หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  ดาวน์โหลด
       หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด 
 ประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด  
       หลักเกณฑ์การให้คุณและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
ประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา และวฺิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2566  ดาวน์โหลด  
 ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา และวฺิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ.2566  ดาวน์โหลด 
 ประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด  
 ประกาศ ก.ท.จ.สป. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566  ดาวน์โหลด  

       หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัย
 
ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) (แก้ไขวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานจ้าง เกี่ยวกับบทลงโทษและอัตราโทษ) พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครสมุทรปราการ พ.ศ.2563-2564  ดาวน์โหลด
 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครสมุทรปราการ พ.ศ.2565  ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566  ดาวน์โหลด

 คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2563)  ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครสมุทรปราการ  ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล  ดาวน์โหลด

 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล เทศบาลนตรสมุทรปราการ  ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ  ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
คุ่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดทำรายงานการสำรวจทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด 
 คู่มือปฏิบัติ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลนครสมุทรปราการ  ดาวน์โหลด

คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ  ดาวน์โหลด
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี  ดาวน์โหลด
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานทะเบียน  ดาวน์โหลด

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักการช่าง  ดาวน์โหลด

 คู่มือมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  ดาวน์โหลด

  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด  

  การขับเคลื่อนจริยธรรม

 คำสั่ง แทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด
คำสั่ง แทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลด  
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ
อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ  ชั้น 4  โทร. 02-382-6199 ต่อ 215