การแจ้งร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

          ช่องทางการแจ้งร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครสมุทรปราการ      Click ที่นี่
          คู่มือดำเนินการตอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ  ดาวน์โหลด
          ประกาศ เรื่อง ระเบียบเทศบาลนครสมุทรปราการ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ พ.ศ. 2553        ดาวน์โหลด
          ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลนครสมุทรปราการ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559       ดาวน์โหลด
   

 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส

          คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564      ดาวน์โหลด
          ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลนครสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2566
ดาวน์โหลด
          ประกาศ เจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลนครสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2566     
ดาวน์โหลด
          ประกาศ เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลนครสมุทรปราการปีงบประมาณ 2566     
ดาวน์โหลด
          การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) ดาวน์โหลด
   

 การดำเนินการป้องกันการทุจริต / นโยบาย No Gift Policy

        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลด
          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลด
          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  ดาวน์โหลด
        ปีงบประมาณ 2564  
          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
          คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2664)   ดาวน์โหลด
          เอกสารประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ถอดกับดักคอร์รับชั่น)     ดาวน์โหลด
       ปีงบประมาณ 2565  
          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
          ประกาศ เจตนารมณ์ผู้บริหาร (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565  ดาวน์โหลด
        ปีงบประมาณ 2566  
          ประกาศ เจตจำนงนโยบายการป้องกันการทุจริต เทศบาลนครสมุทรปราการ (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565)     
ดาวน์โหลด
          ประกาศ เจตนารมณ์ผู้บริหาร (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566  ดาวน์โหลด
          การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
        ปีงบประมาณ 2567  
          ประกาศ เจตนารมณ์ผู้บริหาร (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567  ดาวน์โหลด
          การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567  ดาวน์โหลด
   

 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

        ปีงบประมาณ 2563  
          รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)   ดาวน์โหลด
        ปีงบประมาณ 2564  
          ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
          รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
          สรุปผลการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564     ดาวน์โหลด
          รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)   ดาวน์โหลด
          รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ดาวน์โหลด
        ปีงบประมาณ 2565  
          รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) ดาวน์โหลด
          ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) ดาวน์โหลด
          สรุปผลการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2565  ดาวน์โหลด

          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

ดาวน์โหลด
        ปีงบประมาณ 2566  
          รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) ดาวน์โหลด
          รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) ดาวน์โหลด
          ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) ดาวน์โหลด
          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) ดาวน์โหลด
          รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) ดาวน์โหลด
          ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) ดาวน์โหลด
          ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) ดาวน์โหลด
          รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) ดาวน์โหลด
          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) ดาวน์โหลด
          สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy  จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
        ปีงบประมาณ 2567  
          รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
   

 การเสริมสร้างและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ เทศบาลนครสมุทรปราการ    ดาวน์โหลด
          รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 มกราคม 2564) ดาวน์โหลด
          รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
          รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)       ดาวน์โหลด
          รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 (วันที่ 8 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
          รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)      ดาวน์โหลด
   

  การดำเนินการขับเคลื่อนจริยธรรม

         คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลนครสมุทรปราการ ดาวน์โหลด
         คู่มือการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม (Do_Don't) เทศบาลนครสมุทรปราการ    ดาวน์โหลด
         รายงานผลการประเมินจริยธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลนครสมุทรปราการ   
 
ดาวน์โหลด
 

  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

        ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลด
        ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
        ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด