คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

     คู่มือการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA 2020) ดาวน์โหลด
     คู่มือการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA 2021) ดาวน์โหลด
     คู่มือการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA 2022) ดาวน์โหลด
     คู่มือแนวทางการยกระดับ IIT-EIT 2022 (Guidelines for IIT-EIT 2022) ดาวน์โหลด
     คู่มือแนวทางการยกระดับ OIT 2022 (Guidelines for OIT 2022) ดาวน์โหลด
     คู่มือการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Manual 2023) ดาวน์โหลด
     คู่มือการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ITA Manual 2024) ดาวน์โหลด
   

  ผลการประเมิน ITA เทศบาลนครสมุทรปราการ

      ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
      รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
      รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
      รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565    ดาวน์โหลด
      รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566    ดาวน์โหลด
 

  คำสั่งมอบหมายการดำเนินงานตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

     คำสั่งมอบหมายการดำเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564       ดาวน์โหลด
     คำสั่งมอบหมายการดำเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565       ดาวน์โหลด
     คำสั่งมอบหมายการดำเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566       ดาวน์โหลด
     คำสั่งมอบหมายการดำเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567       ดาวน์โหลด