กิจการสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
     รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565 (7 เมษายน 2565) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2565 (28 กันยายน 2565) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 (25 ตุลาคม 2565) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565 (2  มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2565 (27 มิถุนายน 2565) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (15 สิงหาคม 2565) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 (22 สิงหาคม 2565) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2565 (14 ธันวาคม 2565) ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
     กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566 (1 มีนาคม 2566) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566 (1 มีนาคม 2566) ดาวน์โหลด
     กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566 (29 มิถุนายน 2566) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566 (29 มิถุนายน 2566) ดาวน์โหลด
     กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2566 (15 สิงหาคม 2566) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 (15 สิงหาคม 2566) ดาวน์โหลด
     กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 (25 สิงหาคม 2566) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 (25 สิงหาคม 2566) ดาวน์โหลด
     กำหนดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566 (25 กันยายน 2566) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566 (25 กันยายน 2566) ดาวน์โหลด
     กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2566 (25 ธันวาคม 2566) ดาวน์โหลด
     รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2566 (25 ธันวาคม 2566) ดาวน์โหลด