แผนการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงาน นโยบายการจัดการก๊าซเรือนกระจก  ดาวน์โหลด
 

 การสาธารณสุข

1. สถานพยาบาล
    เขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ มีสถานพย่าบาลด้านสาธารณสุขเพื่อให้บริการประชาชน รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ ดังนี้
    1.1 สถานพยาบาลรัฐ  จำนวน 3 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ, โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, โรงพยาบาลสัตว์เมืองปราการ
    1.2 สถานพยาบาลเอกชน  จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
    1.3 ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน 2 แห่ง
    1.4 คลินิกเอกชน  จำนวน 33 แห่ง
2. การบริการสาธารณสุข
    การให้บริการด้านการสาธารสุขในพื้นที่ มีลักษณะดังนี้
    2.1 งานศูนย์บริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล ได้แก่ การรักษาผู้ป่วยนอก, การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน, หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
    2.2 งานทันสาธารณสุข ได้แก่ ทันตกรรมผู้ใหญ่ และทันตกรรมเด็ก
    2.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ การให้วัคซีนป้องกันโรคในเด็ก, การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยเรื้อรัง, การดูแลติดตามเยี่ยมผู้ปวยในชุมชน
    2.4 งานส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การวางแผนครอบครัว, การตรวจสุขภาพเบื้องต้น, การตรวจเบาหวาน, การตรวจมะเร็งปากมดลูก, การตรวจพัฒนาการและโภชนาการในเด็กเล็ก, การตรวจสุขภาพนักเรียน, การให้ความรู้ในการป้องกันโรคในเด็กและผู้ใหญ่, การให้ความรู้การป้องกันโรคตามฤดูกาล เป็นต้น
    2.5 งานสัตวแพทย์ ได้แก่ การทำหมันสัตว์, การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์
    2.6 งานสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาด
3. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรปราการ
    3.1 งานสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพ
    3.2 งานส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ กำหนดไว้
 

 หน่วยพยาบาลในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ

     1) ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (วัดชัยมงคล) โทรศัพท์ 0 2389 3317
     2) ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพานสาม)  โทรศัพท์ 0 2389 1384
     3) โรงพยาบาลสัตว์เทศบาลนครสมุทรปราการ  โทรศัพท์ 0 2388 3083
     4) ศูนย์กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรปราการ  โทรศัพท์ 06 1815 7777 และ สายด่วน 1669

 
Link to >>  คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  Click
Link to >>  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  Click
Link to >>  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  Click
 
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรปราการ 
อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ชั้น 4  โทร. 02-382-6199 ต่อ 219