แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการ

แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการ

คำชี้แจง 1) เทศบาลนครสมุทรปราการ : มีเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบพัฒนาการให้บริการของท้องถิ่นและงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนเฉพาะ *ตำบลปากน้ำ* 2) แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงาน และการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรปราการ เกิดความถูกต้องเป็นธรรม สุจริตโปร่งใส เท่าเทียมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามที่ได้แสดงเจตจำนงไว้ 3) โปรดให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงตามความรู้สึกของท่าน / เทศบาลนครสมุทรปราการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาไว้ ณ โอกาสนี้

ทำแบบสอบถาม