คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

                    เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดทาเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านต่างๆ และบริการข้อมูลของ เทศบาลนครสมุทรปราการแก่ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป เพื่ออานวยความสะดวกในการ ติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลนครสมุทรปราการกับผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าขณะใดก็ตามเทศบาลนคร สมุทรปราการสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อกาหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งาน หรือผู้รับบริการให้ทราบแต่อย่างใด อนึ่ง ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ ชื่อ วิธีการนาเสนอ และ ส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นสมบัติของเทศบาลนครสมุทรปราการโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.ศ.ลิขสิทธิข พ. 2537 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 การนาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ และสารสนเทศต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชนในลักษณะที่มิได้เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า ผู้จัดทาจะต้องอธิบายถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ของเทศบาลนครสมุทรปราการกากับข้อมูลหรือเนื้อหาไว้ด้วยทุกครั้ง